Osnivanje

Osnivač PU Montesori Zvono je Montesori centar Zvono, u okviru koga su od 2009. godine realizovani Montesori programi za decu do 3 godine, od 3 do 6 godina i od 6 do 12 godina, sa ciljem obezbeđenja kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja.   

Zaposleni u predškolskoj ustanovi Montesori Zvono prošli su kvalitetnu internu obuku neophodnu za realizaciju Montesori programa. Pored toga, ustanova je pod stalnom supervizijom i savetovanjem Srpske Montesori asocijacije, jedinog legitimnog Montesori društva kod nas i u regionu, koje je član Međunarodne Montesori asocijacije (Association Montessori International – AMI) koja je zadužena za kontinuitet i zaštitu Montesori pedagogije u svetu.

Naši ciljevi

Svako dete poseduje potencijal za razvoj veština i sticanje znanja koje obezbeđuju optimalnu izgradnju ličnosti i normalno funkcionisanje u savremenom svetu. Optimalan razvoj ne odvija se slučajno, već je deci potrebna pomoć u vidu podsticajnog okruženja uz istovremeno obezbeđenje aktivnog razvoja prema individualnim interesovanjima, potrebama i potencijalima.

Montesori obrazovanje, zasnovano na naučnim saznanjima, je obrazovanje za 21. vek jer omogućava rani razvoj, učenje kroz iskustvo i sticanje životnih veština i znanja u svakom periodu razvoja.

Osnova razvoja detetaje realnost, jer dete ima prirodnu potrebu da nauči kako se i kada radi sve što čini život oko njega. Prirodna radoznalost deteta usmerena je na sticanje znanja o realnom svetu koji ga okružuje.

dr MARIJA MONTESORI

Tvorac Montesori obrazovanja, dr Marija Montesori (Maria Montessori, 1870-1952), decenijama je razvijala Montesori programe za predškolski i školski nivo na osnovu naučno utvrđenih zakonitosti razvoja ličnosti.
U različitim vremenima i delovima sveta pokazalo se da kroz realizaciju Montesori programa deca razvijaju suštinski važne osobine ličnosti: vrednoću, istrajnost, čvrstinu karaktera, sposobnost razmišljanja svojom glavom, pravičnost, saosećanje, sposobnost pravilne komunikacije i saradnje, ljubav prema učenju i radu i sposobnost suočavanja sa teškoćama i rešavanja problema.

Danas se Montesori obrazovanje primenjuje u preko 20 000 škola u svetu, od jaslenog do nivoa srednje škole.
Za više informacija pogledajte sajt Srpske Montesori asocijacije.


Zašto Montesori programi?

Montesori je poseban način obrazovanja i vaspitanja dece od rođenja do završetka srednje škole. Zasniva se na zakonitostima optimalnog razvoja koje je naučnim istraživanjem otkrila dr Marija Montesori i sa saradnicima na osnovu njih razvila programe za svaki period razvoja.

Saznajte koje su osnovne karakteristike kvalitetnih Montesori programa koje primenjujemo i kako zahvaljujući pravilnoj primeni programa deca imaju prilike da steknu veštine i znanja koje koriste u spoljnom svetu i kao deo unutrašnjeg razvoja i napredovanja. 

Kontakt sa prirodom obezbeđen je svakodnevnim provođenjem vremena u dvorištu sa povrtnjakom i predstavlja integralni deo Montesori programa.

Engleski jezik po Montesori metodi radi se sa decom svakodnevno a rezultati dobijeni na ovaj način, zahvajujući učenju u kontekstu i mogućnosti da se znanje primeni, jedinstveni su u učenju stranog jezika. 

Uzrasno mešovite grupe

Podsticanje samopouzdanja i socijalnih veština

Za razliku od tradicionalnih programa, za Montesori obrazovanje su karakteristične mešovite grupe. U okviru Montesori jasli zajedno su deca od 15/18 meseci do 2,5/3 godine, dok je u Montesori vrtiću raspon veći i tu su deca od 3 do 6 godina. Razlozi za ovo su brojni: 
·
       Mešovita grupa odslikava realnu životnu situaciju i omogućava deci da nauče kako da komuniciraju sa mlađima i starijima od sebe, kao i kako je to biti najmlađi i najstariji u grupi
·
       U mešovitoj grupi nema takmičenja između dece, niti se deca koja napreduju sporijim tempom osećaju loše
·
       Starija deca su model ponašanja za mlađu decu i mnogo bolje ih podstiču od odraslih: za četvorogodišnjaka koji još ne čita mnogo je zanimljivije i efikasnije da to radi sa petogodišnjakom nego sa odraslima
·
      Starija deca uče kako da pomažu mlađoj. Pomažući im stiču samopouzdanje, vođstvo i ljudski odnos prema drugima, a takođe utvrđuju stečene ideje i koncepte. Mlađa deca uče kako da na odgovarajući način da traže i prime pomoć a da se ne osećaju pri tome loše
·      Mlađa deca uče od starijih i indirektno, posmatranjem, što je mnogo korisnije nego objašnjenja odraslih.

Montesori materijali i aktivnosti

Naučno zasnovana razvojna sredstva

Montesori materijali su posebno osmišljeni predmeti čija je osnovna uloga pomoć u razvoju ličnosti, odnosno usvajanje životnih znanja i veština. Montesori materijali se razlikuju za različite periode razvoja, pa se u jaslama koristi jedan set, u Dečjoj kući drugi a za pripremni program treći.
Svi Montesori materijali i aktivnosti su tačno definisani, ne mogu se proizvoljno dodavati niti menjati. To znači da je za uspešnu primenu Montesori programa potrebno dobro poznavanje aktivnosti i materijala kako bi se u pravo vreme i na odgovarajući način ponudili određenom detetu.
Montesori materijali povezani su u sistem tako da čine celinu, jer svaki doprinosi razvoju određenog aspekta ličnosti, znanja ili veštine. Povezanost materijala je horizontalna, u okviru jednog razvojnog perioda i vertikalna, kroz različite razvojne periode. N
astali su tokom višedecenijskog rada sa decom, a izabrani su na osnovu dečjih potreba i interesovanja. Pripremljeni sun na osnovu zakonitosti razvoja ličnosti i prirodnih potencijala, uz poštovanje senzitivnih perioda i specifičnosti svakog razvojnog perioda.
Montesori materijali predstavljaju sredstvo za razvoj, odnosno ključeve za istraživanje i otkrivanje sveta. Za dete oni su polazna tačka poređenja, razmišljanja, otkrivanja i zaključivanja.
 Njihova primenu ima smisla samo u grupi dece, samo onda kada ih deca spontano koriste i kada imaju priliku da stečena znanja primene. To znači da zahtevaju dovoljno vremena za pokazivanje, korišćenje i primenu znanja, odnosno celodnevni Montesori program u okviru koga su stalno deci na raspolaganju. 

Dovoljno vremena za razvoj

Vreme za biranje, udubljivanje i završavanje svake aktivnosti

Kao i odrasli, i deca se najbolje nečim bave kada imaju za to dovoljno vremena i kada ih niko ne požuruje. Umesto aktivnosti koje se menjaju iz sata u sat zbog kojih deca često treba i da promene prostoriju, grupu pa i vaspitače, u svim Montesori programima deca provode ceo dan u istoj grupi, u jednom prostoru sa istim vaspitačima.
Deca zato imaju priliku da odluče čime će se baviti, koliko dugo, s kim i gde u prostoru. Ne samo da im se tako pomaže da stalno razmišljaju, već da nauče da prave dobar izbor.
U socijalnom smislu, imaju vremena da upoznaju drugu decu iz svoje grupe i da sa njima ostvare socijalne kontakte. Socijalna iskustva stiču se samo u stalnoj grupi dece koja zajedno provodi vreme tokom dana.
Odrasli koji su stalno sa decom imaju vremena da stvarno upoznaju decu, da odgovore na njihove potrebe blagovremeno i na pravi način, da im pomognu kada treba i odmaknu se kada procene da deca mogu samostalno nečim da se bave, da planiraju aktivnosti i materijale koje će deci pokazati i da prate napredak i razvoj svakog deteta.
Razvoj zahteva vreme, koje određuje svako dete za sebe.  Montesori materijali i aktivnosti su stalno dostupni pa je u izboru presudna detetova unutrašnja motivacija a prirodna radoznalost i želja za učenjem određuje koliko dugo će se nečim baviti. Time se na najbolji način pomaže izgrađivanju samostalnosti a deca otkrivaju ko su, šta vole i pripremaju se za smislen samosvestan život umesto da uvek čekaju da im drugi određuje šta će i kako raditi.

Posvećeni odrasli

Vode, prate i posmatraju svako dete

Naš rad nije samo u primeni Montesori programa za određen uzrast već i poznavanju svakog deteta. Svako dete je ličnost za sebe, ima svoje mišljenje, ideje, primećuje različite stvari i postavlja pitanja. Provođenje celog dana sa decom i življenje sa njima znači da odrasli imaju priliku da čuju šta deca imaju da kažu, da ih upoznaju i svoj pristup prilagode svakom detetu.
Svakodnevno vreme provedeno sa istom grupom omogućava praćenje svakog deteta, odgovaranje na njegove potrebe i uočavanje razvojnih karakteristika. Time se stvaraju uslovi da se na vreme uoči u kojoj oblasti dete brže ili sporije napreduje i da se blagovremeno deluje.
Ljudskost, toplina, poštovanje deteta, ljubaznost i briga osnovne su osobine koje poseduju svi odrasli koji kod nas rade sa decom. To su ličnosti koje umeju da uspostave pravilan odnos sa decom, da ih usmeravaju i pomažu umesto da rade za njih, da slušaju i budu model ponašanja. Svi prolaze internu obuku za rad po određenom Montesori programu. Tako se osposobljavaju za kvalitetan rad jer deci pružaju mogućnost razvoja prema naučnom programu koji, kada se primenjuje pravilno, daje vrhunske rezultate.