Montesori pripremni predškolski program

Najkvalitetnija priprema u godini pred školu

Zašto Montesori pripremni program?

Od šeste godine mentalitet deteta se menja. Dete sada zanimaju uzroci pojava i procesa i postavlja pitanja: zašto? zbog čega? kako? Pravilno korišćenje mašte osnovni je preduslov učenja koje je zanimljivo i uvek se odvija u društvu, u malim grupama. Montesori pripremni predškolski program na odgovarajući način zadovoljava ove potrebe u godini pred polazak u školu.
Istraživanje, otkrivanje novog, povezivanje ideja, zaključivanje, veštine izražavanja, uključuju  posmatranje stvarnih predmeta, pojava i procesa, modela, slagalica, šema, ilustracija, slika, knjiga, Montesori materijala i razmenu mišljenja, pružanje pomoći, diskutovanje, tako da svako dete napreduje svojim tempom.

Kvalitetna priprema za školu u celoživotno učenje

 

Sloboda kretanja, otvorena komunikacija, slobodno izražavanje i razmena mišljenja, savetovanje, individualan i rad u malim grupama sastavni su deo rada i u skladu sa radom koji čeka dete u školi i programom usmerenim na ishode učenja.
Svaka aktivnost u okviru programa sastoji se od nekoliko faza:
- Sticanje neposrednog, realnog iskustva
- Istraživanje korišćenjem Montesori materijala, modela, šema, knjiga, slika, kroz pokret i glumu
- Aktivno razmišljanje i povezivanje naučenog
- Predstavljanje rezultata kroz pripremu rada i prezentacije.

 

Jezik

Od pete godine počinje najpovoljniji period za učenje gramatike. Montesori materijali za gramatiku posebno su dizajnirani tako da ne samo ispune želju deteta da proučava svoj jezik, već tako da to radi aktivno, krećući se i glumeći. 
Poseban podsticaj razvijanju jezika daje istraživanje, priprema, pisanje i prezentacija radova na različite teme, prema dečjim interesovanjima.

Matematika

Cilj aktivnosti u oblasti matematike u godini pred školi je dalji rad na usvajanju i razmevanje matematičkih pojmova u oblasti aritmetike i geometrije, ali i uživanje u rešavanju matematičkih problema.
Pored toga, matematika se povezuje sa drugim disciplinama a deca otkrivaju kako je matematika deo svakodnevnog života čime se usvaja na pravilan način.

Priroda i društvo

Početak istraživanja u oblasti prirode i društva su posebne Montesori velike priče, koje deci daju predstavu o nastanku Sunčevog sistema, Zemlje, žive i nežive prirode, pojavi živih bića, čoveka, pismenosti i brojeva.
Time deca dobijaju opšti okvir za dalje istraživanje i učenje, predstavu o celini a svaka informacija do koje dođu naći će mesto u celini.

Osnovne informacije za upis

Uzrast dece u pripremnoj grupi
Od 5,5 do 6,5 godina

Poželjne osobine dece za upis
Samostalnost razvijena u dovoljnoj meri. Radoznalost i interesovanje za spoljni svet i druženje.

Postupak upisa
Pogledajte kako teče procedura za upis i adaptacija

Dnevni raspored

8-9 dolazak, doručak
9-11:30 aktivnosti prema interesovanjima sa užinom
11:30-12:30 boravak napolju
12:30-13:30 ručak
13:30-16:30 užina i popodnevne aktivnosti, odlazak